Re:Creators – Ep 18 + 19

Nụ cười đó…

Ep 18: Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo

Miễn là chúng ta còn sống thì hãy tận hưởng hết sức có thể

Ep 19: Bao phủ trong lòng tốt

Câu chuyện vẫn tiếp diễn, chừng nào ngoài kia còn có người tin vào sự tồn tại của tôi

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.