Hướng dẫn download

Down từ trang ouo.io hoặc ouo.press

 

=================================================================

Nếu bạn bị lỗi
“Sorry, you can’t view or download this file at this time.
Too many users have viewed or downloaded this file recently. Please try accessing the file again later. If the file you are trying to access is particularly large or is shared with many people, it may take up to 24 hours to be able to view or download the file. If you still can’t access a file after 24 hours, contact your domain administrator.”
thì làm như sau:

Trước tiên cần đăng nhập vào tài khoản Google Drive.

Giả sử ta có dạng link này đang bị (Quota exceeded):
https://docs.google.com/file/d/0B0W9PBigPy94aVJWSndyTFNFMzg/edit?pli=1

Hoặc dạng link

https://docs.google.com/uc?id=0B0W9PBigPy94aVJWSndyTFNFMzg&export=download

để ý chử màu xanh vì đây là code ta cần lưu lại (0B0W9PBigPy94aVJWSndyTFNFMzg), sau đó ta chỉ cần thêm code đó vào định dạng link sau:

https://drive.google.com/folderview?id=code&usp=sharing

thay thế code thành (0B0W9PBigPy94aVJWSndyTFNFMzg)

link sau khi xử lý: https://drive.google.com/folderview?id=0B0W9PBigPy94aVJWSndyTFNFMzg&usp=sharing
Bây giờ ta truy cập vào link sau khi xử lý https:https://drive.google.com/folderview?id=0B0W9PBigPy94aVJWSndyTFNFMzg&usp=sharing
Click vào button Add to Drive nằm ở góc phải

Sau đó vào My Drive của các bạn
Click phải vào cái file đã thêm ở trên rồi chọn Make a copy

 

Bây giờ ta có thể download bình thường với file Copy of en_windows_8_x64_dvd_915440.iso