Comments
  • TungVu 19/11/2014 at 09:50

    Hôm nay mới chỉ coi ep 1 thôi, nhưng xin góp ý chút, cách xưng hô loạn quá (tui chỉ nói ep 1 thôi nhé, nhưng post ở đây cho dễ thấy) Archer lúc ta lúc tôi, Archer gọi master của mình là Tiểu thư, thế mà cứ để là Cô em… Làm mất hết cả hình tượng một kẻ đạo mạo đứng đắn…

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.