Selector Spread WIXOSS Ep 04 -> 11

Cuối cùng cũng kịp tiến độ :shit:

 Episode 04: Ảo tưởng đó thật dữ dội

720p: Google Drive

Episode 05: Sự khó chịu này tan vỡ

720p: Google Drive

Episode 06: Sự tồn tại đó thật đen tối

720p: Google Drive

Episode 07: Trò lừa đó là một vết nhơ

720p: Google Drive

Episode 08: Thế giới này là của tôi

720p: Google Drive

Episode 09: Cuộc chia tay đó thật đột ngột

720p: Google Drive

Episode 10: Sự ấm áp này có giới hạn

720p: Google Drive

Episode 11: Cửa sổ đó bị khóa

720p: Google Drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.