Comments
  • Bí Danh 15/05/2015 at 15:01

    cảm ơn nhóm Nyaafansub vì đã làm bộ này đã, lần đầu tiên mình được xem bộ Anime hài hước đến vậy

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.