Gundam Iron-Blooded Orphans ss2 – Ep 41 -> 45

Ngầu vỡi :3

Ep 41: Điều hiển nhiên của con người

720p: Google drive

Ep 42: Thanh toán

720p: Google drive

Ep 43: Ý định thật sự

720p: Google drive

Ep 44: Người nắm giữ linh hồn

720p: Google drive

Ep 45: Nếu đây là hồi kết

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.