Comments
  • masterpiece.hieu 18/03/2015 at 08:09

    cảm ơn nhóm sub, tiếp tục cố gắng nha :quaytay:

  • gungun89 20/03/2015 at 15:03

    :haha: hẹn gặp lại ep sau đóng phim hàn , hoạt cảnh lúc anh Haruto vs em Saki trong 3V

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.