Comments
  • wyvern 22/10/2014 at 20:20

    Coi xong rút ra kết luận: Đôi khi muốn bá đạo thì phải bá dơ trước :danhrang:

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.