Comments
  • keroro 07/10/2014 at 21:12

    thank nhóm :haha: hóng phần 2 :nhay: sau bao ngày mong chờ ss tiếp theo của buddy mà nó ra ngắn thế này :nem: thất vọng :uong:

  • Ji-sama 07/10/2014 at 21:55

    Me too :die:

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.