Ajin ep 06 -> 13

Mãi ổng mới chịu mở mắt ra

Ep06: Tao sẽ giết luôn cả mày nữa

720p: Google drive

Ep07: Tao nhất định sẽ loại bỏ chúng

720p: Google drive

Ep08: Hãy chuẩn bị xung trận

720p: Google drive

Ep09: Khoan đã! Hãy nói chuyện lại lần nữa đi.

720p: Google drive

Ep10: Nó bắt đầu phân rã ngay tại thời điểm nó được tạo ra

720p: Google drive

Ep11: Đã đến lúc trình diễn rồi

720p: Google drive

Ep12: Trời ơi! Mệt quá!

720p: Google drive

Ep13: Satou-san! Tại ông mà mọi thứ mới hỗn loạn.

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.